top of page

akhilANDa kOTi - Lyrics

akhilANDa kOTi


Aa:S M1 P D2 N2 D2 S Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

akhilANDa kOTi vAma svarUpiNi Atma vidyA shrI vidyA rUpiNi

anupallavi

akhila lOka vAsini vilAsini (akhilANDEshvari) antarmukha sundari sUSma prakAshini

caraNam jambukEshvara hrdaya prakAshini bhakta anugraha vara prasAdini jambu mAlAdri paripUraNi padmanAbha sOdari mangaLa gauri jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page