top of page

aim hrIm shrIm shrIm hrIm - Lyrics

aim hrIm shrIm shrIm hrIm

raagam: latAntapriyA


Aa:S R1 G1 M1 P D1 S Av: S D1 P M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

aim hrIm shrIm shrIm hrImaim giri varajA girisha yutA aim hrIM shrIm shrIm hrImaim mama hrdayE nivasatu sA

caraNam 1 mantramAyI yantramayI tantramayI nigamamayI mAmavatAditi prasrta karO rOdimi rOdimi bahu karuNam mayi sAraya sAraya tava karuNAlOcana mIshvari bhava sharaNam caraNam 2 vyOmagatA bhUmigatA sarvagatA nanu jananI saiva sadA svayamaNuSu gatA gOLa gaNESu ca parivitatA iti cEtasi santata manuviditA sA mayi sAdaramati ravatu caraNam 3 vEdanutA bOdhamatA cittamitA svayamamitA nirdvaya niSkriya nirupamabhA mOhaharA citivapu ramalA ghanavEdalatAgra latAntapriyA sambhrta saccidAnandA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page