top of page

Adi shivanai (padavarNa) - Lyrics

Adi shivanai (padavarNa)

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Dandayudapani Pillai Language:

pallavi

Adi shivanaik-kANavE Ashai koNDEnaDi nIti nilavum tillai ambalam tannil ADum

anupallavi

pAdi uDalil peNNai maraittiruppAnaDi nAdiyillA param jyOti avan tAnaDi (ciTTasvara sAhitya) mAlaip-pozhudum vandu matiyai mayakkudaDi mAran viDum kaNaigaL mArbaiti-tuLaikkudaDi shOlaik-kuyilum ennaik-kUvi azhaikkudaDi vAlaip-paruvam tAnO manam tuDikkudaDi

caraNam mAdE yArukkAghilum bhayamA idu rahasiyamA (ettugaDa sAhitya) 1: vAghai shUDum nalla vAhan enniDam vara caraNam 2 tEDi avanaruLai nADi anudinamum pADik-kaLIkkum uLLam vADi vadangudaDi caraNam 3 kanavil vandu pala kalavi sheidu oru kaNamum piriyavillai enrAnaDi kaninda kAdal kathai shonnAnaDi anda kaNavanE kaN kaNDa deivamaDi caraNam 4 mAnE migha maiyal koNDu melindEnE vaghai ennaDi shollaDi mAnilam pugazhum mannAdi mannavan manamuvandu varavillaiyaDi nAn mAnattODu manam sheidu enrum nilaiyAna vAzhvu pera vENDumaDi uyar- vAnam iDindAlum vaiyam puraNDAlum jnAna sabEshanai nAn maravEnaDi

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page