top of page

Adi nAyakIm - Lyrics

Adi nAyakIm


Aa:S R3 G3 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G3 R3 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

Adi nAyakIm akhila lOka jananIm abhaya dAyinIm AshrayAmi

anupallavi

jAti mallikAdi mAlya shObhitam jaTA makuTAlankrta bhUSaNIm

caraNam sampat kAraNIm sadbharaNI pOSiNIm sanmArga darshinIm shubha phala dAyinIm amba bhavAnIm jyOtisvarUpiNIm ambOruha lOcanIm hamsinIm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page