top of page

A venkaTagiri nilaya - Lyrics

A venkaTagiri nilaya


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi/drumALa Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

A venkaTagiri nilayananghri rAjIva yugmagaLige namisuvenu

anupallavi

sEvipa janariga marataruvenisi dharAvala yAkya diviyoLaseva

caraNam 1 avananghrijala sakala jagattige pAvana karavendenisuvadu shrI vidhi bhava shakrAbdyaru avana sEvaka sEvakarenisuvaru caraNam 2 dEvOttama tAnAdi nikhila jaDajIva bhinna karmava mALpa sthAvara jangamaroLage nelasi vEdAvaLiyinda tutisi komba caraNam 3 mAtarishvara noDana Ipanoreda satvApishayava tOrenutAga jAtarUpa tailAtmajanoppire vItihOtra sakha kittogeya caraNam 4 pIta karaNavaLi naLidu tutise nikEtana trayavaniLidu bEga dhAta mahiLe tIrthadi lakumi samEtanAgi mOdisutippa caraNam 5 bhUsura nOrvanu toNDamAna dharaNIshana nilayadirisi satiya kAshige pOgalu nraoati mareye nishvAsavanaididaLA satiyu caraNam 6 A samayadi dvijavaryanu besagoLa klEshadi bhUmipa samstustise kEshava tAnastigaLatarisi suvAsini shishusaha oliditta caraNam 7 vraddha bhUsurana voidu salila doLagaddi kumAratvanitta adhvara vesaguva rSigaLa vEdApaddhava tiddi makhava kAida caraNam 8 madhya rAtiyolkhesagoNDa nrapatige siddhasidari shankadvayava mradbhANDava viracisidava golidu cOdyava nrapatige tOrisida caraNam 9 manavAkAyadi karma janya phala dinadinagaLali samarpisuta manujOttamarAdhi vyAdigaLa durjana magaLellava pariharipa caraNam 10 kunaragalabhyanu kuvalayadoLu kAruNika dharma karmArthagaLa janarige salisuva jagannAtha viThala mane mADida shESAcalava

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page