top of page

saruvi igazhndu - Lyrics

saruvi igazhndu

raagam: rAgamAlika

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

(rAgA: kalyANi)

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

saruvi igazhndu. rAgA: rAgamAlika. Adi tALA. Arunagirinathar. (rAgA: kalyANi)

1: saruvi igazhndu maruNdu veghuNDuru samayamum onrilai enravarum pari talaiyaru ninru kalanga virumbiya tamizh kUrum caraNam 2 saligaiyu nanriyum venriyu mangaLa perumaigaLum ghanamum guNamum payil sharavaNamum poraiyum pugazhum tigazh tani vElum caraNam 3 virudu tulanga shikhaNDiyil aNDarum urugi vaNanga varum padamum pala vitaraNamum tiramum taramum tinai puna mAnin caraNam 4 mrgamada kumkuma kongaiyil nondaDi varuDi maNandu puNarnd- uduvum pala vijayamum anbin mozhindu mozhindiyal maravEnE caraNam 5 (rAgA: shaNmukapriyA) karudi lankai azhindu viDumpaDi avuNar aDangamaDindu vizhumpaDi kadiravan indu viLaingi varumpaDi viDumAyan caraNam 6 kaDakari anji naDungi varundiDu madhuvinil vandudavum puyal indirai kaNavan aranga mukundan varum sakaDu aramOdi caraNam 7 marudu kulungi nalanga munindiDu varadan alangal punaind- aruLum kuraL vaDiva neDum kaDal mangavoram pughai toDumILi caraNam 8 maruga purandaranm tavam onriya bhramapuram tanilum guhan enbavar manadinilum parivonri amarndaruL perumALE

0 views0 comments

Comments


bottom of page