top of page

gOpikA manOharam - Lyrics

gOpikA manOharam

raagam: shrIranjani


Aa:S R2 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: T/Eka Composer: K.N.Srinivasan. Language:

pallavi

gOpikA manOharam gOkulAnga nAsakham gOpavESa dhAriNam gOvidAm patim bhajE

anupallavi

pApavAri samshrayO bhajAmyaham phalapradam tApavAraNam mama tArakam dayAnidhim

caraNam rAsakELi sundaram rAdhikA samAhitam bhAsamAna kuNDalam bhAnukOTi khaNDanam vAsavAdi samstutam vAri jAla shyAmaLam dAsa shrInivAsa hrnnivAsinam sadA harim

13 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page