top of page

gatiyAvudenage shrIpatiye - Lyrics

gatiyAvudenage shrIpatiye


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

gatiyAvudenage shrIpatiya pELO

anupallavi

matigeTTu prati dinadi satiya bayasuvenO

caraNam 1 maruLu buddhigaLilla kara sUcaneya mADi taraLeyara takkaisi darasavADi iruLu hagalu hIge duruLatanadali tirugi dhareyoLage nAnobba haridAsa nenisedenu caraNam 2 nAcikeya toredu balu nIcarallige pOgi yAcisuve suvicAra hInanAgi A caturdasha vaurSadhArabya I vidadhi Acaripenai savyasAki sakha krSNa caraNam 3 nAnui nannadu emba hIna buddhigaLinda jnAna shUnyanu AdE dInabandhu sAnurAgadi volidu nAnA prakAradali nInu pAlisu hariye jnAna guNa paripUrNa caraNam 4 ambujAkSane ninna nambi bhajisuvara pAdAmbujakke keragadale sambhramadali tambUriyenu piDidu Dambhatanadali nAnu shabarArige siluki bembiDade cAlvaride caraNam 5 paramESThi Arabhya traNajIva paryanta taratamangaLa tiLuhi taruvAyadalli guruhiriyarali bhakuti vairAgyavane koTTu siri jagannAtha viThala niruta nI poreyedire

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page