top of page

gaNa gaNamunaku - Lyrics

gaNa gaNamunaku

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gaNa gaNamunaku patiyaina gaNapati doraku jayam jayam gaNam gaNam bIjagame gaNam aNuvula jIvula gaNam gaNam

caraNam 1 mUlAdhAramu jIvagaNam svAdhiSThAnamu sasyagaNam maNipUramu sampadala gaNam anAhatambadi vAyu gaNam caraNam 2 vishuddha managA vibudha gaNam AjnA cakramu shakti gaNam sahasra padmamu tattva gaNam ika pai migilina dEmi gaNam caraNam 3 gOLAannI aNu gaNamu AkAshamantA lOkagaNam I gaNapatigaNa maNi ghrNilO saccidAnanduni guNamaguNam

19 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

ความคิดเห็น


bottom of page