top of page

gaNa gaNa gaNagaLa - Lyrics

gaNa gaNa gaNagaLa

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gaNa gaNa gaNagaLa nAyakage gaNapati rAjage jaya jaya

anupallavi

gaNa gaNa gaNavE jagavE gaNa aNugaLa asugaLa gaNa gaNa

caraNam 1 mUlAdhAravu jIvagaNa svAdhiSThAnavu sasyagaNa maNipUravu sampada gaNavu cakra anAhata vAyugaNa caraNam 2 vishuddha vendare vibudhagaNa AjnA cakrave shakti gaNa sahasra padmave tattvagaNa uLidihudillinnAva gaNa caraNam 3 gOLagaLellavU aNugaNavu AkAShavellA lOkagaNa I gaNapati gaNa maNi ghruNiyoL saccidAnandana guNa AgON

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page