top of page

gajavadana mAm pAhi - Lyrics

gajavadana mAm pAhi


Aa:S R3 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R3 S

taaLam: cApu Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

gajavadana mAm pAhi agajAvara nandana sujanALinuta nAsikAbhUSaNI sadanA

anupallavi

bhajakajana vighnauLi bhanjanA niranjanA aja mukha divijALInuta bhavabhanjanA

caraNam uraga bhUSaNa Ekadanta lambOdarA kara kamala dhrta pAsha shUla mOdakadharA varadAbhaya shankha cakradharA shrIkarA paripAlita bhuvanatraya karuNAkara rangavarA

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page