top of page

gajAnanA gajAnanA - Lyrics

gajAnanA gajAnanA

raagam: shrIranjani


Aa:S R2 G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gajAnanA gajAnanA gaurI tanayA gajAnanA

caraNam 1 gaurI pUjita gajAnanA tajjaTharOdita gajAnanA tatprati bOdhaka gajAnanA shivAnumOdita gajAnanA caraNam 2 hasta catuSTaya manOhara varENya patnI bhayaprada parAsharastrI stanandhaya tadIya puNyOccayOdaya caraNam 3 apUrva mUSika madApaha tadIya sEvAnumOdaka AkhuvAhana japAruNa parAstanAnAkhalAsura caraNam 4 tvamEka vIrO madOddhata sindhUradAnava vimardaka gaNEsha gItaA pradAyaka vishuddha sanvidvidhAyaka caraNam 5 yugE trtIyE gajAnanam kalau ca dhUmrO bhaviSyasi tvamEka rUpassadA dhruvastvamEva saccidAnandO mahAn

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page