top of page

EkassOsti hi shiva Eva - Lyrics

EkassOsti hi shiva Eva

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

EkassOsti hi shiva Eva shivashiva shivashiva shiva Eva

caraNam 1 yanmayi tadapica shiva Eva yattvayi tadapica shiva Eva tvayi mayi sarvasminnapica yadahO tadapica shiva Eva caraNam 2 yO mayi prANassan carati?vAyussahi kham pUrayati yOyam vAyu khEpUrNassOyamasu kila sarvESAm caraNam 3 mayi jaTharAgniryO jvalati jyOtirbahi riha sa hi bhavati jyOtirbahi riha yadbhAti?tajjaTharAgnissarvasmin caraNam 4 prthivI salilam viya dapica santi hi mayyapi bAhyE ca bhUtAssarvE shiva iti cE ashivam kim vada mayyasti caraNam 5 mayi shiva iti vAkkathamacchA yOham sOyam shambhurhi ahamiti tvamiti sarvamiti yOsti hi sOyam shiva Eva caraNam 6 harirapi brahmA shiva Eva sA shrImAtA shiva Eva bhUtam bhAvi ca shiva Eva kAlAtItashshiva Eva caraNam 7 satpada vEdyashshiva Eva citpada gamyashshiva Eva saccidAnandashshiva Eva shiva shiva shiva shiva shiva Eva

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page