top of page

dhyAyEt shambhum - Lyrics

dhyAyEt shambhum

raagam: malayamAruta


Aa:S R1 G3 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P G3 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dhyAyEt shambhum nAgAbharaNam bham bham bham bham bhasmavilEpam sham sham sham sha shankararUpam

caraNam 1 gaurIkAntam gaurasharIram gangA shIrSam gAnavilOlam nandivAhanam vandita lOkam caraNam 2 bhAskara tEjasam bhavabhaya nAsham vAsuki bhUSaNam vEdavicAram manmatha nAsham mAdhava pUjyam caraNam 3 nam nam nam nam nagapati dEham mam mam mam mam mantrasupUjyam sham sham sham sham shIghra prasannam vam vam vam vam virUpa nEtram yam yam yam yam yakSeEsha mitram

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page