top of page

dEvi vANi dEvi lakSmi - Lyrics

dEvi vANi dEvi lakSmi

raagam: lalitA


Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G3 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dEvi vANi dEvi lakSmi dEvi durgE dEhi mE dayAm supuSTa dEvi vargE

caraNam 1 putra sampadam mitra sampadam bhOga mUrjhitam rOga varjhitam sAdhu sangatim subha samudgatim bhakti muttamAm disha shivOdyamAm caraNam 2 dEhi mE dhiyam dEvi vinayam santatAm shriyam pApakE bhiyam sangarE jayam satya samshrayam sangatOdayam? cApi saddhayam caraNam 3 bhaNDa nAshinIm caNDa vikramAm khaNDitA ghakAm daNDa nAyikAm ruNDa mAlikAm maNDalEshvarIm tvANDa nAyikAm caNDi darshaya caraNam 4 cakrabindugA tvam virAjasE prANa nAyikA tvam virOcasE candrikA kaLA? tvam hi kirtyasE tatva bhUmikA tvam hi cintyasE caraNam 5 prANa shOdhanam vAyu bandhanAt citta dhAraNam yOga sangrahat tatva bhOdhanam shruti vicAraNat saccidAnandatAm disha krupAvashAt

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page