top of page

dEvA jagannAthA - Lyrics

dEvA jagannAthA


Aa:S G2 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

dEvA jagannAthA sharaNam mahA

anupallavi

dEvA sanakAdiyargaL magizhum mUvAyiravargaL nAvAl tudi sheyyum

caraNam 1 tillai mAnagar shiva perumAnE ellaiyillA inbam tarum tEnE tollai vinai cancalamum tAnE illai enraruL shei shImAnE caraNam 2 mAlma pramAdiyAr tEDiya padaDiya pAdA mAdhavar vEdiyar pUjita pAdA nAlvargaL uLamagizh nava shiva bOdhA nAthA vEdA aghamurai nI tA caraNam 3 bAlakriSNan tudi perum siddhi pArttiDum pErukkup-paghaigaL nivrtti shIlamAghiya cir-sabhai natti darishitta pErkkaruL tarum mundi

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page