top of page

dattAtrEya sharaNam - Lyrics

dattAtrEya sharaNam

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Gnanaskandan. Language:

pallavi

dattAtrEya sharaNam shrI dattAtrEya sharaNam shrI

anupallavi

tittikkum uruvanE mummUrtiyin tattuvamE tAnAgiya shrI

caraNam 1 tEninum iniyanE Enenil teLLat-teLivAna buddhi IbavanE deivam onrena unait-tozhudOrrku vAzhvu dhiDam pera parasukham tarum shrI caraNam 2 mukkaNNum shUlamum shankum cakramum Endi kALai vAhanamum bhairavar vAhanattuDan nirmalattuDan nirvANattuDan tOnri ninait- tozhum bhaktarkku vAzhvin nilai uNarttum

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page