top of page

dattam dattam shrIgurum - Lyrics

dattam dattam shrIgurum

raagam: behAg


Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dattam dattam shrIgurum shrIgurum bhaja sadgurum

caraNam 1 nityam satyam shAshvatam shAshvatAnandAmrtam bandham mOkSam jIvinAm jIvinAm paradaivatam caraNam 2 nAnAsankaTa bhOginAm bhOginAm matha tyAginAm sadguNA vidyA sampadAm sampadAmapi sadgatim caraNam 3 cittagatim vyAvartaya nishcalabhAvam niyamaya dattam tatra sthApaya nityAnandam sAdhaya caraNam 4 sahyaparvata sancAram satya sampat prAkAram sarva pUjA svIkAram pUrNa karuNA hanvIram caraNam 5 duhkhOttaraNE vAncA cEt sansArOttara NEccA cEt janimrti cakrAt bhItishcEt satyAnandE AsdhA cEt caraNam 6 dainya vihInam jIvitam kSObhavihInAm vai mrtim dvaita vihInAm samsdhitim trikaraNashuddyA vAncasi cEt caraNam 7 santata karuNA sAgaram sambhrtayOga shrIkAram sangata sanvin makarandam saccidAnandam sukhasandam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page