top of page

datta sadgurO pAhi - Lyrics

datta sadgurO pAhi

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta sadgurO pAhi satvaram dEhi saccidAnandam dEhi saccidAnandam

caraNam 1 indriya nakra prakarOgrE samshrti sindhau magnam mAm caraNam 2 kAmakrOdha jvAlAbhIlE samsmrti vipinE lagnam mAm caraNam 3 mOhonmAdacchalakhala samsmrti pannagadanSTrA bhugnam mAm caraNam 4 kati kati vAram punarEvAham jananI jaTharE jAyEya caraNam 5 kati kati vAram punariha nUnam mrtyOrvadanE nipatEyam caraNam 6 iti viSamArthE bahuLa nirarthE cakrEnantE patitam mAm caraNam 7 vAncA vyAkulam cantAdanturam dIkSAcancalam pApiSTham ca mAm caraNam 8 durvicara tarka vighaTitA gamArtha vaibhavam dussvabhAva vikalitArya sampradAya mEvamAm caraNam 9 kEnApi puNyEna purAkrtEna tavaiva kAruNya mahAra sEna caraNam 10 yatkinci dunmIlita pakSma bandham AkrandamAnam nitarAmimam mAm

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page