top of page

datta gurum gurudattam - Lyrics

datta gurum gurudattam


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta gurum gurudattam jaya gurudattam namAmi gurudattam

caraNam 1 sarva jagadgurumUrtim karuNApUrtim vinaSTa vinatArtim pApa shamakSama kIrti? sudhiyA? sphUrtim hrdijvala dvartim caraNam 2 atrimunEh priya putram ghanacAritram vipanna janamitram nIlaruci sphuagAtram vinatacchatram krpOllasannEtram caraNam 3 cakramathA pica shankham Dhamarum shUlam kamaNDulum mAlAm hastatalE pravahastam triguNaikAntam trimUrti rUpam tam caraNam 4 bhArgavarAma susiddhyai tripura rahasyam vEdAnta sarvasvam yOgakaLA ghanasAram svayamupadiSTvA lOkAn samuddhrta vantam caraNam 5 sAdhu janairunnItam avadhUta gItam munIsha samadhItam pUrNa krpAmaya buddhyA svayamAracya bhuvi prabOdhita vantam caraNam 6 mauni drshAm cAgamyam sandhya tatvam svayam prapancitavantam pingaLa nAgOtpannam samshayalEsham haranta munmUlam caraNam 7 divyasanAtana dharmam vigalitamEvam samIkSya kalikAlE dIna janOddharamArtham saccidAnandam muhurmuhurbhuvijAtam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page