top of page

bOLA shankara - Lyrics

bOLA shankara

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bOLA shankara sAmbayyA rudrAkSalu nI rUpayyA

anupallavi

rudrAkSa sarvam saccidAnandam rudrAkSa sarvam saccidAnandam

caraNam 1 mUDu kannulu kala nIku kannIrE rudrAkSalayA vEyi talalu gala nIku vEvEla lIlalu kalavayyA ?? caraNam 2 Ekamukhiga shiva svarUpam dvimukhambardha nArIshvaram trimukhambaddI trEtAgnulu caturmukhambE brahmAmshamu ?? caraNam 3 pancamukhambu kAlAgni rudram?? SaNmukhi satyam SaNmukharUpam ?? saptamukhambu anangarUpam aSTa mukhambu vinAyakam ?? caraNam 4 tommidi mukhamulu bhairavamu padi mukhammulu janAdanam?? ekAdashukhi shrIrUDham?panneNDu mukhamulu Adityam ?? caraNam 5 padamUDEmO kArtikEyam padunAlmukhamulu shivarUpam padihEnmukhamulu shrImAta padunArmukhamulu dattashivam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page