top of page

bhU mAdhuramE - Lyrics

bhU mAdhuramE

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: t/tripuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

bhU mAdhuramE. rAgA: kAmavardhani. t/tripuTa tALA. Arunagirinathar.

1: bhU mAdhuramE aNi mAnmarai vAi nAluDaiyOn malivAnavar kOmAn munivOr mudal yArum iyambu vEdam caraNam 2 pUrAyamadAy mozhi nUlgaLum ArAivadil ADadalAsurar pOrAl marai vAyuru bhItiyin vandu kUDi caraNam 3 nI mAraruLAi ena Ishanai pAmAlaigaLAl tozhudE tiru nIrAr tarumEniya tEniyal konraiyoDu caraNam 4 nIrEr taru jAnhavi mAmadi kAkOdara mAduLai kOviLai nErOdam viLA mudalAr shaDai embirAnE caraNam 5 pOmArini vEreduvOdenavE yAr aruLAl avarI taru pOr vElava nIla kalAvi ivarndu nIDu caraNam 6 bhUlOkamodE aru lOkamu nErOr noDiyE varuvOi sura sEnApatiyAi avanE unai anbinOdum caraNam 7 kAmAvaru sOma samAnana dAmA manamAr taru nI pashu dAmAvenavE tudiyAduzhal vanjanEnaik- caraNam 8 kAvAyaDi nALa surEsharaiyE sADiya kUrvaDi vElava kArAr taru kAzhiyin mEviya tambirAnE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page