top of page

bhO shambhO shiva shambho - Lyrics

bhO shambhO shiva shambho

raagam: rEvati


Aa:S R1 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: Dayaananda Saraswati Language:

pallavi

bhO shambhO shiva shambhO svayambhO

anupallavi

gangAdhara shankara karuNAkara mAmava bhavasAgara tAraka

caraNam 1 nirguNa parabrahma svarUpa gamAgama bhUta prapanca rahita nija guhanihita nitAnta ananta Ananda atishaya akSayalinga caraNam 2 dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatOm tOm tOm tarikiTa tarikiTakiTa tOm matanga munivara vandita Isha sarva digambara vESTita vESa nitya nirantara nrtya naTEsha Isha sabEsha sarvEsha

96 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page