top of page

bhinnaipe ninagAnu - Lyrics

bhinnaipe ninagAnu

raagam: kAmbhOji,bhUp


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

bhinnaipe ninagAnu bhImasEna

anupallavi

bannabaDutiha janara bhayava pariharisendu

caraNam 1 nIcarindali banda bhayagaLindali janaru yOcisuvaremagAru gatiyenutali kIcakAntaka ninna kIrti bahuvidha kELi yAcisuva ninagAnu ellaranu salahendu caraNam 2 rOcanEndrane bhava vimOcakanu nInE sacarAcarake santata purOcanAre prAcIna karmAbdhi vIciyoLu muLugihara khEcarEndrAhipa trilOcanara guruvendu caraNam 3 khacarOttamane ninna sucaritregaLa kELi racanegayya ballene acala satva pracalasuttiha manOvacana kAyava ghaTOkaca janaka sajjanara pracaya mADUdendu caraNam 4 I caturdasha bhuvanadAcArya dEshakAlOcita sudharmagaLa sUcisemage pAcakane ninnaDige cAcuvenu kSira savyasAci sOdarane dayagOcarisi salahendu caraNam 5 vAcAmagOcara jagannAtha viThalanna shrI caraNa bhajaka nishAcarArE maicarma sulidu dusshAsanana rakuta parishEceneya mADdE mahOcita videndaritu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page