top of page

bhAvayE sarasvatim - Lyrics

bhAvayE sarasvatim

raagam: sarasvati


Aa:S R2 M2 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhAvayE sarasvatim bhAvayE sarasvatim

anupallavi

aindavIm baindavIm bhAvayE sarasvatim aikaniSTa buddhi vritti sasvatim

caraNam 1 aindrajA lAbhapam cOdyamOllAsinIm aindra rAjya nitya vritti pAlinIm caraNam 2 kAyikE vAchikE mAnasE karmaNi tAm hi shuddha satva dIptim AsrayE caraNam 3 vallakI vAdanE sajamlA krAnguLIm shubhra hamsa vAhanOpa shObhitAm caraNam 4 pustakam mAlikAm bhipratIm hastayOh nirupamAna dhavaLa vastra bhAsurAm caraNam 5 kamala bhU mukhataTI sukha vihAra lAlasAm vEdanAta carama kOti sangatAm caraNam 6 kAlikA vaishnavI bhArathI yA svayam dishatu saccidAnanda yOgam advayam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page