top of page

bhAvaya cittE bhakti - Lyrics

bhAvaya cittE bhakti

raagam: nartakI

taaLam: c/Eka Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhAvaya cittE bhakti vittE bhAvaIkAgrE tAm tE traipura vAsAm shrI bhavAnIm dIptishrIdam shrII dAm

anupallavi

ayi bhuvanAnAm caturdashApi ca tasyA rUpam hi paramANau sA sphItA brahmANDEpi prOtA

caraNam caturdashArE sat cakrE sarvaga saubhAgyAkhyE sampradAya yOginIbhissadA prapUjyAm prAjyAm sarvaka sankSObhiNI pramukhAssantatam arcanti sankSObhANAm hantrIm AdyAm cit sank?SObhAm? caraNam 2 sUpagUDha sanvidarkA yacchEd buddhim prItA sarvavashankaraNa mudrA bhayAnakA sA nUnam yasya tu cittE nartakI syAt tasya hi bhadrA sA dattE tasmai svIyam saccidAnandatvam

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page