top of page

bhAratat-tAi seida - Lyrics

bhAratat-tAi seida


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

bhAratat-tAi seida tavattAl bhAggiyam piranda nALAm

anupallavi

sIriyarAga makkaL sirandiDa sutantira sUriyan vanduditta tUya nannALE

caraNam 1 vALamar seidulagam narakamAi mAri varundiDAmal Alum arasurimai Arap-pOrinAl aDaind-ennALum viLanga veTri nATTiya nALE caraNam 2 maDamai maraindu nidamum kalaigaL vaLarndu vaLarndu varavE miDimai ozhind-arangaL mEnmElum OngiDavE koDumai taNindarasu kuDiyarasAgiDavE aDimait-taLai arutta Agastu padinaindE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page