top of page

bhAra sakalamum - Lyrics

bhAra sakalamum

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

bhAra sakalamum apAram avar mahimai pArinilE yAvarkku teriyAdaDi

anupallavi

sAranAthar krpai sAra vimAnamum sAra puSkaraNiyum kazhaniyum sAra nAyaki derishanai paNiviDai sAmrAjya mOkSam enakku kiDaittadaDi

caraNam 1 tEDit-tEDit-tirindAlum en sAmi dEvarukkiNai ArumillayaDi pODi unakkut-teriyumODi ennaDi puSpa vimAnattil veghumndaraik- kUDik-kUDi kulavi aDimaiyAghak-konji viLaiyADi avaruDai nAmattaip- pAdiyADi Odi nADi vandu parama puruSa bhakta parAdhInaraDi caraNam 2 shUdum vAdum illAmalE sAmi rErai sholliyirundAl adil sukham peralAm Edum avar sheyal allAmalE vErEyuNDO EndizhaiyE unakku matiyillaiyE pOdum pOdum sahiyEn pazhakkam enakku bOdha nAtharai iNai piriyAmal eppOdum Adaravu shrIdharuDan paKSam bhOga bhOyam bhAgyamE bhAgyam vegu shlAkhyamE caraNam 3 orumaiyAna vaDivElavar mAmanai uLLapaDi naDattum uNmaiyAlE arumaiyAna sAra kSEttiram tanilE acyutAnandaruDan AnandamAip- perumaiyAna tuLabha mAlai yArum bhEdamillAmal uravADi marumalaraNai mIdil sAranAthar maruva vandu manam uvandu sukham tandu

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page