top of page

bhajAmi manasA - Lyrics

bhajAmi manasA


Aa:S G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P M1 G3 R1 G3 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhajAmi manasA shankara sutam bhava taranam vakra dantam

anupallavi

gajavadanam mahA lambOdaram sujana rakSakam bharaNi vinutam

caraNam sindhUra priyam sadAnandam sad bhaktiyutam shakti hastam sindhurAmakriyam suvarNamayam santatam sarvakArya phaladam (madhyamakAla) sura kinnarAdi vanditam siddhi mukti pradAyakam subrahmaNya iSTa sOdaram sucaritram karuNApAtram

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page