top of page

banTanAgi bAgilu - Lyrics

banTanAgi bAgilu

raagam: kEdAragauLa


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

banTanAgi bAgilu kAyve, hariya vaikuNTada sompina dAsara maneya

caraNam 1 horasutta prAkArava sutti baruva baruva hOguvavara vicArisi biDuve karadi kambiya hottu alli nidiruve hariya sammukhada OlagadoLu iruve caraNam 2 tottu tondanAgi bAgila kAyve citrada cAvadi rajavanu baLeve muttina rangavalliyanittu bareve ratna gambaLiya pottu hAsuvenu caraNam 3 vELege vELege nA ULiga mADuve Alavattige cAmarava bIsuve tALadandige bhrngi mELagaLa kUdi shrI lOlana komdAdi pADuvenu caraNam 4 enjala harivANangaLu beLaguve kanja nAbhana pAdaka malava toLeve ranjipa kusamada mAle tandiduve sanjege panjina dAsanAgiruve caraNam 5 mIsalULigava nA mADikoNDiruve shESa prasAdava uNDukoNdiruve shESagiri kAginele Adi kEshavana dAsara dAsara dAsara maneya

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page