top of page

bandadellA barali - Lyrics

bandadellA barali

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Janardanadasa. Language:

pallavi

bandadellA barali rAghavEndrA daya namagirali

anupallavi

hindE bahu janumadinda mADida sandaNi kaLevagi dondaridEnai

caraNam 1 dAsharathI vEdavyAsa nara kEsari shrI yAdavEshA I sumUrtigaLuvAsa lEsAgi mALpa vishESA dAsa janara abhilAkSe pUrtisuva shrI surIndhraja yatIshanadayavire caraNam 2 dharedAvgaLekoNDavaru oDalaruvE illadavaru taraLa sampatrAhitaru mahaddUritara jnAnai bhakutaru teraLi bandu sandarushana mADalu prIti pUtanadaya atishayavAgire caraNam 3 vAta pitta khapa sItA sanni pAdakajvara prakhyAtA bhUtaprEtabhaya vrAtagaLe vAturarigE phaladAtA nAtha abhinava janArdana viThalana prIti bhUtana daya atishayavAgirE

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page