top of page

ayyappa svAminam AshrayE - Lyrics

ayyappa svAminam AshrayE

raagam: rasikapriyA


Aa:S R3 G3 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 G3 R3 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

ayyappa svAminam AshrayE shabari girIshvaram AsrayE

caraNam 1 jAnu bandhana sangatAsana samsthitam yOgabandhura dhI vijrmbhita satkrpam maNDalArcana mAtra khaNDita duSkrtim Isha darpaNa tOSa sambhrta vaibhavam caraNam 2 lasa dasitAmbara laladati nigraha bOdhakam sita japa mAlA dhrti vidhinArjava sAdhakam anudina kalya snapana nibandhana nAyakam pratimuhu rEvam ciratara dharma sthApakam caraNam 3 sAdhana mArgOdbhOdhakam samatAbhAva sthApakam bhakti mahApatha rakSakam karuNA vaibhava dAyakam samjvalitAntarjyOtiSam makara jyOti rUpiNam santata tatva shrInidhim saccidAnandaikAtmakam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page