top of page

avarOgavo enage - Lyrics

avarOgavo enage

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: k/cApu Composer: Gopaladasa. Language:

pallavi

avarOgavo enage dEvadhanvantri

anupallavi

sAvadhAnadi enna kaiya piDidu nI nODayya

caraNam 1 hari murtigaLu kANisavu enna kangaLige hariya kIrtaneyu kELisadenna kivige hari mantra stOtra bAradu enna nAligege hariprasAdavu jihvege saviyAgadayya caraNam 2 haripAda sevegenna hastagaLu calisavu guruhiyaranghrige shira bAgadu hariya nirmAlyavAghrANisadu nAsikavu hariyAtregaLigenna kAlELadayya caraNam 3 anAthabandhu gOpAlaviThalarEya enna bhAgada vaidya nIneyAde anAdi kAlada bhavarOga kaLeyayya nAnendigumareye nI mADidupakAra

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page