top of page

avaguNa virahanai - Lyrics

avaguNa virahanai

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: mOhana. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

avaguNa virahanai. rAgA: mOhana. angatALA. Arunagirinathar.

1: avaguNa virahanai vEtALa rUpanai asaDanai masaDanai AcAra hInanai aghadiyai maravanai AdALi vAyanai anju bhUtam caraNam 2 aDaisiya savaDanai mODAdi mOdanai azhi karuvazhi varu vENAdi vENanai azhukalai avisalai ArAna UNanai anbilAda caraNam 3 kavaDanai vikaTanai nAnA vikAranai veghuLiyai veghuvida mUdEvi mUDiya kaliyanai aliyanai AdEsa vAzhvanai vembi vEzhum caraNam 4 kaLiyanai arivurai pENAda mAnuDa kasaniyai yasaniyai mA pAtanAgiya gatiyili tanaiyaDi nAyEnai ALuvadu enda nALO caraNam 5 mauliyil azhagiya pAtALa lOkanu-marakata muzhugiya kAkOda rAjanu manuneri uDan vaLar sONADar kOnuDan umbar sErum caraNam 6 makhapati pugazh puliyUr vAzhu nAyakar maDamayil magizhvura vAnADar kOvena malai maghaL umai taru vAzhvE manOhara manruLADum caraNam 7 shiva shiva hara hara dEvA namO nama darisana paragati AnAi namO nama dishaiyinum isaiyinum vAzhvE namO nama shen shol sErun caraNam 8 tiru taru kalavi maNALA namO nama tripuram eri sheida kOvE namO nama jaya jaya hara hara dEvA surAdhipar tambirAnE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page