top of page

aTraikkirai - Lyrics

aTraikkirai


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: s/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aTraikkirai. rAgA: sArangA/bAgEshrI. k/cApu, s/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: aTraikkirai tEDi attattilum Ashai caraNam 2 paTrit-taviyAda paTraip-peruvEnO caraNam 3 veTrik-kadir vElA verpait-toLai shIlA caraNam 4 kaTruTruNar bOdhA kaccip-perumALE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page