top of page

asmadAdInAm anyEshAm - Lyrics

asmadAdInAm anyEshAm

raagam: Ahiri


Aa:S R1 S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

asmadAdInAm anyEshAm tasmin tasmin tatra ca punashca

caraNam 1 satatAdhyayananiSThAparANAm druDha vratinAm yatInAm vanavAsinAm gatiriha smartum kA jagatyAm para-sthitiriyam kA viSNusEvA punashca caraNam 2 mOhinAmatyantamuSkarANAm guNa-grAhiNAm bhuvanaika kaThinAnAm dEhasamkSALana vidEshakOvA sadA shrIhari smaraNavishESaha punaSca caraNam 3 kinkurvANa duhkhita jIvinAm pankila manObhaya bhrAntAnAm shankAm niruruti sarasA kA shrI vEnkaTAcalapatErvinutihi punashca

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page