top of page

ArErE shrIkara padmanAbha (lng) - Lyrics

ArErE shrIkara padmanAbha (lng)

raagam: pratApavarALi


Aa:S R2 M1 P D2 P S Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE shrIkara padmanAbha madhusUdana trivikrama vAmanurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga dha ni varjita avarOha ni varjita sagrahanyAsAmsha harikAmbhOji mEla janita pratApavarALi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page