top of page

ArErE madhusUdana (lng) - Lyrics

ArErE madhusUdana (lng)

raagam: kAmOda

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE madhusUdana ahishayana sArasadala nayanurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha avarOha pa dha varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mEcakalyANi mEla janita kAmOda rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page