top of page

ArErE jayajaya sanka sanandanAdi (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya sanka sanandanAdi (lng)

raagam: sAmanta


Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya sanaka sanandanAdi vinuta sAdhujana paripAlanurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha ArOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nAgAnanduini mEla janita sAmanta rAgamavadhAraya srI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page