top of page

ArErE jayajaya dasharatha putra (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya dasharatha putra (lng)


Aa:S R2 G3 M1 P D2 P S Av: S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya dasharatha putra parama pavitra sarasija nEtra shyAmagAtrurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha nI varja vakra avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhIrashankarAbharaNa mEla janita pUrNacanrikA rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Hozzászólások


bottom of page