top of page

ArErE garuDAsana (lng) - Lyrics

ArErE garuDAsana (lng)

raagam: sAmavarALi


Aa:S R1 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G1 R1 G1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE garuDAsana vihAra lOka sharaNya nArada varada vAsudEva kAkali svara itara shuddha ArOha ga varjita avarOha sampUrNa krama vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta gAnamUrti mEla janita sAmavarALi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page