top of page

ArE sarasijAkSa (lng) - Lyrics

ArE sarasijAkSa (lng)


Aa:S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE sarasijAkSa samara bhIkara sujana rakSaka duSTa shikSaka dhIrurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kAkali svara itara shuddha ArOha sampUrNa vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta simhEndramadhayama mEla janita mAdhavanamOhari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page