top of page

are madhudsUdana tribvikrama (lng) - Lyrics

are madhudsUdana tribvikrama (lng)

raagam: mAdhavi


Aa:S M1 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 S M1 G2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE madhusUdana trivikrama vAmanurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ri varja vakra avarOha sampUrNa vakra sagrahanysAmsha tripuTa yukta kiraNAvaLi mEla janita mAdhavi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page