top of page

ArE bhujaga shayana (lng) - Lyrics

ArE bhujaga shayana (lng)

raagam: gaulipantu


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE bhujaga shayana candra vadana sAmaja rAja varadurErE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha sampURNa vakra avarOha samprNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita gaulipantu rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page