top of page

anittamAna - Lyrics

anittamAna

raagam: bhUpALa


Aa:S R1 G2 P D1 S Av: S D1 P G2 R1 S

taaLam: c/Eka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

anittamAna. rAgA: bhUpALa. (tisra naDai) c/Eka tALA. Arunagirinathar.

1: anittamAna UnALum iruppadAghavE nAsi aDaittu vAyu OdAda vaghai sAdit- caraNam 2 tavattil EguvAl mUli pusittu vADum AyAsa asaTTu yOgi yAgAmal mala mAyai caraNam 3 jannitta kAriyO pAdi ozhittu jnAna AchAra shraddhaiyAgi yAn vEren uDal vEru caraNam 4 jagatti yAvum vERAgha nigazhciyA manOtIta shiva svarUpamAi yOgi ena ALvAi caraNam 5 dhvanitta nAda vEyUdu sahasra nAma gOpAla sudarkku nEsa mArAda marugOnE caraNam 6 svarga lOkamE kAma samasta lOka bhUpAla toDutta nIpa vEl vEra vayalUrA caraNam 7 manitta rAdi sONADu tazhaikka mEvu kAvEri maga pravAha pAnIya malai mOdum caraNam 8 maNatta shOlai shUzhgAvai anaittu lOkam ALvAru maditta sAmiyE dEvar perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Σχόλια


bottom of page