top of page

amalAshayanuta kamalA - Lyrics

amalAshayanuta kamalA

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: cApu Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

amalAshayanuta kamalAvallabha yamanArjuna bhanjana gOpAla gOkula paripAla mAm pAhi gOvinda harE krSNa gOpAla yadunandana

caraNam 1 aruNAnujavAha karuNArasa pUra varuNAlaya mAdhava caraNam 2 caraNAgata jana bharaNAga shIla sharaNAgata pAlaka caraNam 3 indu kulOdbhava candana carcita mandAkinI janaka caraNam 4 cakrAyudhalUna nakrAnana cArucakAncita kuNDala caraNam 5 nArada vandita nIrada nibha yaduvIra dayAjaladhE caraNam 6 kamsAdi ripukula himsana natajana samsAra bhayamOcana caraNam 7 gOpa vadhUjana tApa nivAraka nIpamanjarI bhUSaNa caraNam 8 gaNDa sthalacala kuNDala dhrta kOdaNDari kula khaNDana caraNam 9 pallava pAda tallaja nIraja nEtra vallava jana vallabha caraNam 10 varuNAlayanuta caraNAkhila lOka sharaNAmburuhEkSaNa caraNam 11 pincha sOdara bhakti sancchinna bhava tApinccha taru mEcaka 1 caraNam 2 kandarpa janaka sanandana vandita vandAru jana rakSaka 1 caraNam 3 indIvara mEgha brnda shyAmaLa dEha brndAvana rakSaka 1 caraNam 4 sindhu sutAdhava bandha harAmara gandharva gEyaguNa 1 caraNam 5 bhadram mama guru vidrAvita pApa bhadrAdri raghu pungava

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page