top of page

Aghala nILam yAdAlum - Lyrics

raagam:


Aa:S R2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 R2 S

taaLam: or Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Aghala nILam yAdAlum. No given rAgA or tALA. Arunagirinathar.

1: aghala nILam yAdAlum oruvarAlum ArAya ariya mOnamE kOyil ena mEvi caraNam 2 asaiyavE kriyA pITham isaipu kAma kAnjAna arivi nAtharAm Oda malar tUvi caraNam 3 sakala vEdanam atIta sakala vAsa kAtIta sakala mA kriya atIta shivarUpa caraNam 4 sakala sAdhaka atIta sakala vAsana atIta dhanuvai nADi mA pUjai purivEnO caraNam 5 vikaTa dhAra sUDAna nikaLa pAda pOdULa viragarAga pOdArasurar kAla caraNam 6 vibhuta mAlikA nIla mukha paTAka mAyUra vimala vyApakA shIlaka vinOda caraNam 7 gagana kUTa pATIra dhavaLa shObhita aLAnaka vana bhUtarArUDha shata kOTi caraNam 8 kaLabha kAma vIr vIsukara mukhAra vEl vIra karuNai mEruvE dEvar perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page